Värderingar

1. Alla nya församlingsplanteringar är kopplade, bekräftade och betjänade av ett centralt legitimerat Nätverk.
Ensam är inte stark. Att en del församlingsplanteringar misslyckas beror till stor del på bristen av en konkret koppling till en utsändande och utrustande församling som aktivt medverkar i och understödjer församlingsplanteringen.
(Apg 14:21-23,15:36)

2. Allt står eller faller med ledarskap.
”In many ways the selection and training of leaders are most important aspects of church planting because these individuals will not only manage church affairs, they will model the faith for good or ill”
David J. Hesselgrave in Planting Churches cross-culturally

Ledarskap är oftast både problemet och lösningen. Vad vi söker hos ledare:

• Kristus – finns tydliga tecken på överlåtelse och efterföljelse av Kristus?
• Karaktär – finns det oklanderligt förtroende och trovärdighet?
• Kallelse – kan vi erkänna och bekräfta kallelsen?
• Kapacitet – finns nödvändig helhets kapacitet?
• Kemi – harmonierar visionen med våra övergripande värderingar?
• Koppling – finns det en koppling till något av våra nätverk?
• Kommunikation – fungerande relation, kommunikation och information?
• Kompetens – har man fullföljt utbildningen?
• Kärntrupp – finns det ett ledarteam samt en bredare och bärkraftig kärntrupp?
• Kultur – är teologi, vision, värderingar och strategi etablerad?
• Kontroll – är det ordning och reda?

3. Teamwork makes the dream work.
Den ledare som inte kan samla, skapa och bygga ett väl fungerande och dynamiskt team, kan sällan plantera en församling. Lämpligheten hos en ledare anas ganska snabbt när man tittar på teamet som finns runtomkring församlingsplanteraren.
(1 Kor 12:14-31)

4. Hellre bra än snabbt.
Kvalitet är en god grogrund för kvantitet. Nivån på förberedelsen sätter nivån för genomförandet. Vi eftersträvar kvalitativa, genomtänkta och väl förberedda församlingsplanteringar. Det är viktigt för oss att sätta förväntan redan från början på en rätt nivå, genom att klart och tydligt definiera de olika stegen i processen och vilka mått vi använder för att utvärdera dess framgång, för att plantera sunda församlingar med långsiktiga förutsättningar. (1 Kor 3:5-13)

5. Fokus är inställt på att nå och lärjungagöra icke kyrkliga och onådda människor
Själva existensberättigandet för plantering av nya församlingar ligger i fokuset på och förmågan att nå de onådda och att döpa och lärjungagöra nya människor. Appellen får inte huvudsak rikta sig till missnöjda redan troende. När man byggt själva kärntruppen, som naturligtvis består av solida troende människor som antagligen har sin bakgrund i andra kyrkliga sammanhang, bör man stå emot frestelsen av ”snabb” tillväxt genom attraktion av redan troende. Överlåtelsen måste vara tydligt missional och fokuset inställt på att bryta ny mark i nya nätverk och sammanhang bland icke kyrkliga och ännu onådda människor. (Rom 15:20)

6. Församling är mer än gudstjänster
Att arrangera gudstjänster är absolut viktigt och centralt, men kanske en av de enklaste uppgifterna i en församlingsplantering. Därför är det viktigt att fokuset inte bara är inställt på vad som sker på söndagar utan på vardagar. Vad som syns på söndagar är oftast resultatet av vad som sker på vardagar, där man delar livet och evangeliet i relation med varandra och andra.

Församlingsplantering handlar alltså därför inte bara om att arrangera attraktiva gudstjänster utan först och främst att leva attraktiva och målmedvetna liv där evangeliet har blivit inkarnerat och integrerat i vardagen och verkligheten. (Apg 2:42-47)

7. En församling – flera kyrkor
Fler och nya församlingar behöver inte per automatik direkt innebära självständiga församlingar med nya ideella föreningar och juridiska enheter.

Vi vill etablera tre nya begrepp:

Nätverkskyrka – en församling med koppling till och ansvar för flera olika församlingsplanteringar på flera olika platser och avstånd.

Moderkyrka – en församling som aktivt planterar ”egna” dotterförsamlingar under samma vision och ledarskap.

Partnerkyrka – en församling som bidrar med olika typer av resurser och engagemang till församlingsplantering via någon av ovanstående kanaler och modeller.

8. Kommunikation och relation med övriga församlingar i staden och regionen
I vårt församlingsplanterande arbete slår vi fast att det behövs fler församlingar överallt. Det betyder att det oftast redan kommer att finnas existerande församlingar på orter och platser där vi kommer att plantera nya församlingar.

Prioritera, eftersträva och underhåll god information och kommunikation med övriga församlingar i staden och regionen. Bjud in till möte för presentation, samtal och frågor. Var tillgänglig och tillmötesgående. Håll dem uppdaterade under processens gång med kort regelbunden information.

Som ny församlingsplanterare kommer du ha stor nytta av goda och nära relationer till existerande församlingar och deras nätverk. Vi förväntar oss inget mindre än att existerande församlingar bemöter församlingsplanterare med ömsesidig respekt och strävan efter god kommunikation och relation.

9. Den nödvändiga kritiska massan
Det kommer finnas olika former och uttryck för olika församlingsplanteringar, men några grundläggande drag är desamma. Den nödvändiga kritiska massan är minst 25 döpta och överlåtna medlemmar för att offentligt proklamera en ny församlingsbildning. Vår rekommendation är att ni gärna är dubbelt så många innan ni börjar med offentliga gudstjänster.

10. Processen – varje församlingsplantering har tre faser:

Pre-launch (6-18 mån)
– Utrustning & utbildning
– Konstruktiv, respektfull och regelbunden kommunikation med övriga Pingstförsamlingar i regionen.
– Teambygge
– Research och kartläggning av platsen
– Rekrytera och samla kärntrupp
– Regelbundna interna samlingar
– Etablera vision, värderingar och uppdrag
– Bygg relationer och nätverk av nya icke kyrkliga människor
– Presentera er och etablera kontakter i samhället
– Presentera er på webben och social media
– Etablera fungerande struktur, ekonomi och juridik
– Ett antal ”Pre-launch gudstjänster” en typ av ”gudstjänster på prov”
– Förbered och arbeta mot Public-launch

Public-launch
– Offentlig proklamation av församlingsbildning
– Självförsörjande
– Minst 25 döpta och överlåtna medlemmar
– Säkerställ ett minimum av 50 personer totalt
– Start av regelbundna gudstjänster (minst varannan vecka)

Post-launch (12 mån)
– Ni är fortfarande en församlingsplantering minst 12 månader efter Public-launch
– Se till att ni är förbereda och genomtänkta för livet efter Public-launch – det är det som är församling
– Målet måste vara regelbundna gudstjänster varje söndag inom 12 månader